SEKSYEN PENTADBIRAN

UNIT PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN


Mengurus Perolehan Bekalan dan Kelengkapan Pejabat.

Mengurus Penyelenggaraan Mesin dan Komputer.

Menyediakan Surat Kelulusan Permohonan Pembaikan
Kenderaan.

Menyediakan Pengeluaran Waran Perjalanan Udara.

Menyediakan Pesanan Pembelian (LPO) dan Perintah
Kerja Am (GWO).

Mengurus Pakaian Istiadat Rasmi Kerajaan Negeri.

Mengendalikan Kontrak Perjanjian Sewa Pejabat/
Bangunan serta mesin.

Urusetia kepada Lembaga Tawaran Jabatan Ketua Menteri.

Urusetia kepada Lembaga Pemeriksaan Tahunan (AP310).

Mengurus Pembekalan Surat Khabar.

Mengendalikan urusan Alat Komunikasi/Telefon/Telefon
Bimbit.

Menyediakan/menyelaras kepada semua teguran audit
yang melibatkan Jabatan Ketua Menteri.


SEKSYEN KEWANGAN

UNIT PEMERIKSAAN / BAYARAN AM

Menguruskan baucar bayaran melalui sistem
pengurusan peruntukan dan pembayaran / sisvot S3P.

Menyedia penyata penyesuaian perbelanjaan bulanan.

Menguruskan permohonan pembayaran melalui
AI-AP58(a).

Menyedia baucar jurnal pelarasan dan baucar jurnal
bayaran bil.


SEKSYEN KEWANGAN

UNIT AMANAH

Menyediakan waran peruntukan / penarikan balik
waran (mengikut keperluan)

Memohon kelulusan bayaran dibawah A.P 54 dan
Pendahuluan Gaji.

Menyediakan baucar bayaran AM JBN 38 (Pin 1/2014) /
Jurnal JBN 06 (Pin 1/2016) ; Pwendahuluan Gaji dan Vot-
Vot perbekalan yang memerlukan, Pinjaman Kenderaan
dan Mikrokomputer serta Akaun Deposit.

Menyelenggara rekod Buku Daftar bagi Akaun
Pendahuluan Diri, Akaun Deposit dan Daftar Rekod
Kontrak untuk sewa pejabat Parlimen.

Bertanggungjawap untuk menyediakan baucar bayaran
am yang lengkap.

Menyediakan baucar Bayaran Am dan borang JBN 40
untuk kelulusan AP. 58(a) kepada Jabatan Bendahari.

Menyediakan baucr jurnal pelarasan dan juga baucar
jurnal bayaran bagi semua kod yang
dipertanggungjawapkan.

Menyemak dan menandatangani ringkas bagi semua
baucar bayaran yang telah lengkap.


SEKSYEN KEWANGAN

UNIT GAJI

Menerima / semak dokumen untuk bayaran tunggakan-
tunggakan gaji dan elaun seperti tunggakan tunggakan
perubahan gaji, kenaikan gaji, elaun memangku, elaun
menanggung kerja, kenaikan pangkat, elaun imbuhan
tetap perumahan pangku, elaun telefon bimbit, gcr dan
lain-lain elaun emolument bagi penama atau jabatan
yang terlibat.

Mencari fail-fail peribadi bagi penama yang berkenaan
untuk tindakan penggiraan tunggakan.

Menyemak penyata gaji tahunan / bulanan, untuk
rujukan penggiraan dan disertakan bersama borang
tunggakan.

Memastikan setiap dokumen yang diterima seperti
diperkara (1) dan (3) diatas dibuat fotostat untuk dibuat
dua salinan setiap satu untuk disertakan bersama setiap
tunggakan yang berkenaan telah siap untuk dihantar ke
bahagian gaji, Bendahari Negeri.


SEKSYEN PEMBANGUNAN

PROJEK PEMBANGUNAN KHAS

Projek Pembangunan Khas Jabatan Ketua Menteri ini
menyediakan peruntukan untuk melaksanakan dan
memperbaiki prasarana asas penduduk di kawasan
bandar dan juga luar bandar.

Mengawal, menapis dan memproses permohonan
pengeluaran waran peruntukan kecil bagi Peruntukan
Pembangunan Khas (D11) bagi semua daerah/agensi
di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Bertanggungjawab memantau kemajuan pelaksanaan
dan menyemak laporan prestasi kewangan projek-projek
pembangunan khas yang telah dirancang oleh
daerah/agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Urusetia Jawatankuasa Penyelarasan Peruntukan
Projek Pembangunan Khas Bahagian Pengurusan Dan
Kewangan dan Jawatankuasa Mesyuarat Pelaksanaan
Projek-Projek Di Bawah Peruntukan Pembangunan Khas
Jabatan Ketua Menteri.


SEKSYEN PEMBANGUNAN

PROGRAM DAN PROJEK RANCANGAN MALAYSIA LIMA TAHUN

Mengawal dan memproses permohonan pengeluaran
waran Peruntukan Kecil Pembangunan (D11) bagi
semua Jabatan/agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Bertanggungjawab dalam penyediaan dan pelarasan
ke atas Cadangan Anggaran Pembangunan Tahunan
Jabatan/Agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Bertanggungjawab dalam penyediaan dan pelarasan
ke atas Cadangan Rancangan Lima Tahun
Jabatan/Agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Memantau kemajuan pelaksanaan projek dan
menyemak laporan prestasi kewangan Program Dan
Projek Rancangan Malaysia Lima Tahun bagi
Jabatan/ Agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Menyemak dan membuat syor Kertas Kerja
Jawatankuasa Perancang Pembangunan Negeri
(JPPN) bagi Jabatan/ Agensi di bawah Jabatan Ketua
Menteri.

Menyemak penyediaan permohonan Surat Perwakilan
Kuasa Menandatangani Kontrak, Permohonan
Peruntukan Tambahan (ASP), Pindah Peruntukan
Pembangunan (Viremen) bagi Jabatan/ Agensi
di bawah Jabatan Ketua Menteri.

Urusetia kepada Jawatankuasa Pengurusan Kewangan
dan Akaun bagi Peruntukan Pembangunan (D11)
Jabatan Ketua Menteri.